Kontekst projektu:

Rozwój nowoczesnych łańcuchów dostaw wymaga od pracowników szeregu kompetencji. Często kompetencje te wykraczają poza kompetencje techniczne i zawodowe (z logistycznego punktu widzenia).

Punktem odniesienia dla kompetencji, jakie powinni posiadać pracownicy logistyki, jest macierz opracowana przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne. Standardy kwalifikacji ELAQF dotyczące kompetencji logistycznych są dostosowane do europejskich ram kwalifikacji i mogą być wdrażane na studiach magisterskich. Do tej pory jednak dostęp do studiów II stopnia certyfikowanych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne był bardzo słaby.


Cel:

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego programu kształcenia dedykowanego dla studiów II stopnia oraz kompletnych materiałów dydaktycznych do realizacji tego programu. Program kształcenia składać się będzie z 5 kursów obejmujących łącznie 30 punktów ECTS.

Cele szczegółowe projektu:

- certyfikowanie przez ECBL programów kształcenia, w skład których wejdzie moduł opracowany w projekcie MLL,  

- umiędzynarodowienie kursów logistycznych oferowanych przez uczelnie na II stopniu studiów poprzez opracowanie podręczników i materiałów dydaktycznych w sześciu wersjach językowych (angielskiej, węgierskiej, czeskiej, chorwackiej, słoweńskiej i polskiej),

- zwiększenie na półwyspie bałkańskim liczby certyfikowanych logistyków, którzy ukończyli studia II stopnia.

 

Konsorcjum projektowe

Koordynatorem projektu jest Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w poznaniu. Partnerami projektu są uczelnie z Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego:

- Uniwersytet Techniczny w Pradze (Republika Czeska)

- Uniwersytet w Osijeku (Chorwacja)

- Uniwersytet Obuda (Wegry)

- Uniwersytet w Mariborze (Słowenia)

 

Rezultaty projektu:

W wyniku projektu powstaną :

- program kształcenia zgodny z wymogami określonymi prze Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA) na poziomie Senior Logistcian

- gra symulacyjna wspomagające kształcenie umiejętności menedżerskich

- podręczniki w formie e-booka na temat:

- Podstawy biznesu,

- projektowanie łańcucha dostaw,

- Planowanie łańcucha dostaw

- Realizacja procesów łańcucha dostaw.

- materiały dydaktyczne w formule blended learning (połącznie kształcenia kontaktowego oraz zdalnego)